Добре дошли в Географско Информационната Система на Община Габрово

С проект по ОПАК, администрацията си поставя за цел да подобри качеството на административното обслужване в областите: кадастър, устройство на територията и общинска собственост.

Географската информационна система, създадена в резултат от реализацията на проекта, приема, създава, издава, регистрира и съхранява електронни документи, регламентирани в Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите и организира документооборота във връзка с предоставянето на електронни административни услуги. Тя включва базов ГИС софтуер и приложните системи за кадастър, устройство на територията и общинска собственост. Решението ще бъде интегрирано и със системите на електронното правителство по отношение на обмена на данни и предоставяните електронните услуги.

Геоинформационният портал на Община Габрово е създаден с финансовата помощ на Европейския съюз чрез Оперативна програма "Административен капацитет" по проект „Модернизиране на административното обслужване в Община Габрово чрез развитие и предоставяне на качествени електронни услуги за гражданите и бизнеса”, финансиран по ОПАК, съгласно Договор за безвъзмездна помощ No.A09-31-58C/12.06.2009 г. Проектът се финансира от Европейския социален фонд и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК).

Тематични карти на Община Габрово Карта Вход
Регистър на Община Габрово Регистър Вход

Европейски съюз Европейски съюз Европейски съюз
Габрово